เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

รายละเอียดแบบประกัน

  • อายุรับประกันภัย : อายุ 1 เดือน – 65 ปี
  • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 25 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 16 ปี
  • การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
  • การตรวจสุขภาพ : ตรวจสุขภาพทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  • การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

หมายเหตุ

– เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51   
– การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด      
(1)เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วัน เริ่มทำสัญญา          
(2)เฉพาะสำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 20 – 59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงครบอายุ 60 ปี     

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

    Leave Your Comment Here