ตะกาฟุล ออมทรัพย์ 10/9

รายละเอียดแบบประกัน

ตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/9

“แผนออมคุ้มค่า พร้อมรับเงินจ่ายคืนทุกปี”

– รับฮิบะห์คืนทุกปี สูงถึงปีละ 3.8% ครบสัญญารับ 150%

– รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 150%

– เงินสมทบตะกาฟุลเท่ากันทุกเพศ ทุกวัย

ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล

ระยะเวลาของสํญญาตะกาฟุล 10 ปี

ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล 9 ปี

หลักเกณฑ์ในการขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล

1. อายุเริ่มของสมาชิกตะกาฟุล : 1 เดือน – 70 ปี

2. จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ : 100,000 บาท

3. การชำระเงินสมทบตะกาฟุล : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

4. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามคำสั่งที่ 81/2556 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับประกันครั้งที่ 1/2556 ตามตารางปกติสำหรับช่องทางตัวแทน

5. บริษัทสามารถพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล กรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)

6. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาตะกาฟุลได้

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอตรวจสุขภาพ และ/หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม

ผลประโยชน์ตามสัญญาตะกาฟุลในขณะที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ

1. กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต

หากสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลตามตาราง หรือมูลค่าเวนคืนขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

 

ปีสัญญาตะกาฟุลที่

ร้อยละของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มสัญญา

1-5

100

6-10

150

 

2. กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่

2.1 หากสัญญาตะกาฟุลยังมีผลบังคับ และสมาชิกตะกาฟุลยังมีชีวิตอยู่ บริษัทจะมอบฮิบะห์ให้ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มสัญญาตามช่วงระยะเวลาที่สมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่ดังนี้

 

สิ้นปีสัญญาตะกาฟุลที่

ร้อยละของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มสัญญา

1-9

3.8

 

 

2.2 หากสัญญาตะกาฟุลยังมีผลบังคับ และสมาชิกตะกาฟุลยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาตะกาฟุล บริษัทจะมอบฮิบะห์อย่างน้อยเท่ากับร้อยละ 150 ของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มสัญญาและเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล

หมายเหตุ : แบบตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/9 นี้เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปแห่งสัญญาตะกาฟุล ประเภทสามัญ (มีแบบสัญญาตะกาฟุลใช้เงินสำเร็จและสัญญาตะกาฟุลแบบขยายเวลา) โดยมีข้อกำหนดทั่วไปเพิ่มหรือเปลี่ยนจากแบบตะกาฟุลเดิมที่เป็นประเภทสามัญ ดังนี้

– การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติ

– การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

– การเปลี่ยนเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา

– การกลับคืนสู่สภาวะเดิมของกรมธรรม์

– การต่ออายุกรมธรรม์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

    Leave Your Comment Here