ตะกาฟุล ออมทรัพย์ 20/15

รายละเอียดแบบประกัน

“วางแผนการออมอย่างเป็นระบบ เพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัว”

รู้จักเก็บออมจะไม่ยากจน

– เน้นการออมทรัพย์พร้อมให้ความคุ้มครองชีวิต

– แบบประกันที่ให้ความคุ้มครอง 20 ปี ชำระเงินสมทเพียง 15 ปี

– ผลประโยชน์ทางด้านภาษี : สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล
ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล 20 ปี
ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล 15 ปี

หลักเกณฑ์ในการขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล

อายุเริ่มของสมาชิกตะกาฟุล : 1 เดือน – 65 ปี
จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ : 120,000 บาท
การชำระเงินสมทบตะกาฟุล : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือนและรายเดือน
การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
บริษัทสามารถพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล กรณีที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลแนบท้ายได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิก ตะกาฟุลของสัญญาเพิ่มเติมนั้น
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

ผลประโยชน์ตามสัญญาตะกาฟุลในขณะที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ

1. กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต

บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลหรือ มูลค่าเวนคืนขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

2. กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา

บริษัทจะมอบฮิบะห์อย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล

หมายเหตุ : แบบตะกาฟุลออมทรัพย์ 20/15 นี้เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปแห่งสัญญาตะกาฟุล ประเภทสามัญ

(แบบมีสัญญาตะกาฟุลใช้เงินสำเร็จและสัญญาตะกาฟุลแบบขยายเวลา) โดยมีข้อกำหนดทั่วไปเพิ่มหรือเปลี่ยนจากแบบตะกาฟุลเดิมที่เป็นประเภทสามัญ ดังนี้

– การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติ

– การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

– การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา

– การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์

– การต่ออายุกรมธรรม์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

    Leave Your Comment Here