ตะกาฟุล ตลอดชีพ 95/20

รายละเอียดแบบประกัน

“วางแผนทางการเงินระยะยาว เพื่อสร้างประกันให้ตนเองและครอบครัว”

 • มั่นใจได้ว่าครอบครัวจะสามารถมีเงินทุนเพียงพอหากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อรายได้หรือความเป็นอยู่ของบุคคลในครอบครัว โดยชำระเงินสมทบตะกาฟุล 20 ปีแต่ให้ความคุ้มครองชีวิต จนครบอายุ 95 ปี
 • ผลประโยชน์ทางด้านภาษี : ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล
     ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล ครบอายุ 95 ปี
     ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล 20 ปี

หลักเกณฑ์ในการขอสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล

 • อายุเริ่มของสมาชิกตะกาฟุล : 1 ปี – 55 ปี
 • การชำระเงินสมทบตะกาฟุล : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และ รายเดือน
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ : 100,000 บาท
 • การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบบริษัท
 • บริษัทสามารถพิจารณารับสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุล กรณีที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard)
 • นำเสนอได้กับทุกศาสนา
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลแนบท้ายได้

ผลประโยชน์ตามสัญญาตะกาฟุลในขณะที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ

กรณีสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิตภายในระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล
หากสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิตภายในระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลหรือมูลค่าเวนคืนขณะนั้น(แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) และเงินปันผลพิเศษ(ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์

กรณีสมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตจนถึงวันครบกำหนดสัญญา
หากสมาชิกตะกาฟุลมีชิวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล และเงินปันผลพิเศษ(ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล

หมายเหตุ : แบบตะกาฟุล ตลอดชีพ 95/20 นี้เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปแห่งสัญญาตะกาฟุล ประเภทสามัญ (มีแบบสัญญาตะกาฟุลใช้เงินสำเร็จและสัญญาตะกาฟุลแบบขยายเวลา) โดยมีข้อกำหนดทั่วไปเพิ่มหรือเปลี่ยนจากแบบตะกาฟุลเดิมที่เป็นประเภทสามัญ ดังนี้

– การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติ

– การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

– การเปลี่ยนเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา

– การกลับคืนสู่สภาวะเดิมของกรมธรรม์

– การต่ออายุกรมธรรม์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

  Leave Your Comment Here